Linna mõjutajad

Kunstnikud

Kuraator

Avamine ja filmiprogramm: 5. august 18:00.

Näituseprojekt “Linna mõjutajad” (City Agents) käsitleb näituse keskkonda ja kaasaegset linnaruumi kui kapitali akumuleerumise kohti. See kaardistab linnade gentrifikatsiooni aktiivseid mõjutajaid ning vaatleb süvitsi kunstilisi tegevusi, mis paljastavad ja kujundavad ühiskondlikke, keskkondlikke ja majanduslikke, linnakeskkonda aktiveerivaid ja deaktiveerivaid struktuure. Projekt väärtustab avalikus ruumis erinevate ühismõjutajata toel ruumilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke murranguid ümber mõtestavate kunstiliste väljundite potentsiaali.

“Linna mõjutajad” seab end sisse Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM), kunstiinstitutsioonis, mis paikneb Kalamaja, Tallinna gentrifikatsiooni keskuse, Linnahalli, praeguseks tühjana seisva nõukogudeaegse kultuurikeskuse, turiste täis vanalinna ja Läänemere vahel. EKKM on üks olulisi kaastegureid Tallinna linnapildi arengus, kuid teisest küljest mõjutab linna areng seda ennast pidevalt.

Praegusel ajal nähakse kunstiinstitutsioone, stuudiokomplekse ja galeriisid kui kaasaegse linnavõrgustiku neoliberaalsesse loomeruumi täiendusi. Kunstiga seotud ruumid ja institutsioonid on koos loova klassiga olnud peamised gentrifikatsiooni tegurid, näidates seeläbi teed turismile ja kinnisvaraspekulatsioonile. See loovuse retoorika ning kinnisvaraarenduse buum on üheskoos nihutanud kultuuriga seotud institutsioonide rolli, muutes nad esmasteks agentideks peagi arenevates ja uuesti arendatavates piirkondades.

Kaasaegse linna arendamine toimib läbi selle, et teatud piirkonnad nähtuvad tühjade või väärkasutatutena. Investorid ja poliitikud näevad sageli ruumi teatava koloniaalse pilguga, mis täidab “tühjust” ja muudab selle “kasutatavaks”. Gentrifikatsiooni võib mõista kui kapitaliseerimist ja linnaplaneerimist, mis annab ülesande eelnevalt mittetootlikule ruumile – funktsioonita ruumile. Neoliberaalse majandusmudeli ajastul on funktsioon ja teadmine instrumentaliseeritud tootmise tulemus.

Linna ja selle loovruumi kogetakse läbi kapitali ja teadmisloome suhte kogetakse kui objektide ja energiate voogu, mis toodab mateeria ja vormi tihedusi ja kartograafiaid. Või inimperspektiivist vaadatuna: neoliberalism kui ainus alternatiiv on aluseks linnaruumis sisalduvate ontoloogiliste ühikute mõistmiseks. Inimjuhitud kapitalism dikteerib ja vormib avaliku ruumi objekte ja energiaid, tekitades seeläbi kontrolli ja eraldatuse võrgustikke.

“Linna mõjutajad” toob esile kunstilise tegevuse kui ühe mooduse paljastamaks neoliberaalse linna ja loovkeskkonna materiaalsed vood, objektid ja tihedused. See toob esile linnakeskkonna ruumilisi, majanduslikke ja ontoloogilisi inimjuhitud seisundeid ning vaidlustab ja mõtestab ümber linnaruumi juurdunud duaalsused – funktsioon/funktsioonitus, inim-/mitte-inim, rajatud/tühi, tootlik/mittetootlik – asendades need hübriidsemate, hägustunumate ja liidetud arusaamadega kaasaegsest linnaruumist ning seda vormivatest mõjutajatest.

Näitus “Linna mõjutajad” on Jussi Koitela projekt, mis paigutub tema töös oleva kuratoorse uurimuse “Majanduse oskused” (Skills of Economy) raamidesse.

Projekti toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Frame Contemporary Art Finland, Culture Ireland, Danish Art Agency, Mondriaan Fund ja Draka Keila Cabels AS.

Jussi Koitela kuratoorset uurimistööd toetab Kone Fond.

Lisainfo:

info@ekkm.ee

http://www.jussikoitela.com

http://www.skillsofeconomy.com