Ingo Niermann & Alexa Karolinski has participated in these exhibitions:

XENOS